polityka prywatności

 

Firma DIT COMBI sp. z o. o. (zwana dalej „DIT COMBI”, „nasz”, „nas” lub „my”) zobowiązuje się do poszanowania praw do prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe, „Replikowane strony internetowe” (zwane dalej łącznie „Witryną” lub „Strony internetowe”). DIT COMBI stworzyło niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić Państwu pewność podczas odwiedzania i korzystania ze Stron internetowych oraz aby wykazać swoje zaangażowanie w uczciwe praktyki informacyjne i ochronę prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Witryn internetowych, a nie do witryn internetowych stron trzecich, w których mogą obowiązywać praktyki i zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych, które różnią się istotnie od niniejszej Polityki prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz sekcję dotyczącą stron internetowych osób trzecich poniżej.

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej polityki prywatności, musisz natychmiast opuścić witrynę. Za każdym razem, gdy korzystasz z Serwisu, obowiązywać będzie aktualna w danym momencie wersja Polityki Prywatności. W związku z tym przy każdym korzystaniu z Serwisu należy sprawdzić datę niniejszej Polityki prywatności (która znajduje się na końcu) oraz zapoznać się ze zmianami, jakie nastąpiły od czasu ostatniej wizyty w Serwisie. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji dotyczącej aktualizacji i zmian w Polityce prywatności poniżej.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

DIT COMBI dba o bezpieczeństwo dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą rejestrować się jako klienci. Dzieciom poniżej 18 roku życia nie wolno kupować produktów za pośrednictwem naszych Stron internetowych. DIT COMBI nie zabiega ani nie gromadzi świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeżeli DIT COMBI uzyska faktyczną wiedzę, że zebrał dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia, DIT COMBI natychmiast usunie takie informacje ze swoich Baza danych. Ponieważ DIT COMBI nie gromadzi danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, DIT COMBI nie dysponuje takimi danymi, które mogłaby wykorzystać lub ujawnić osobom trzecim. DIT COMBI opracowało niniejszą Politykę prywatności w celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPA).

ZBIERANIE INFORMACJI

DIT COMBI jest wyłącznym właścicielem Serwisu, w tym Replikowanych Stron Internetowych. Zbieramy informacje od klientów i osób odwiedzających strony internetowe w różnych punktach stron internetowych.

Dane o ruchu

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, DIT COMBI automatycznie zbiera informacje, które automatycznie udostępniają przeglądarki, w tym: (i) adresy IP; (ii) serwery domenowe; (iii) rodzaje urządzeń uzyskujących dostęp do Serwisu; oraz (iv) rodzaje przeglądarek internetowych uzyskujących dostęp do Strony internetowej (łącznie „Dane o ruchu”). Dane o ruchu to anonimowe informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

CIASTECZKA

„Plik cookie” to ciąg informacji, który witryna internetowa przechowuje na komputerze użytkownika i który przeglądarka użytkownika przekazuje witrynie za każdym razem, gdy użytkownik przesyła zapytanie do witryny. Celem pliku Cookie jest identyfikacja użytkownika jako unikalnego użytkownika Serwisu. DIT COMBI wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować korzystanie z Serwisu do Twoich zainteresowań, aby zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu tych samych komunikatów informacyjnych oraz przechowywać Twoją nazwę użytkownika, abyś nie musiał jej ponownie wpisywać przy każdej wizycie na Stronie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystania plików cookie przez DIT COMBI, zobacz sekcję dotyczącą praktyk wykorzystywania i ujawniania informacji/danych o ruchu oraz informacji gromadzonych przy użyciu plików cookie poniżej.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były umieszczane na Twoim komputerze, powinieneś ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie przed uzyskaniem dostępu do witryny, mając świadomość, że niektóre usługi i niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo bez pomocy plików cookie. Jeśli odrzucisz pliki cookie, przejmujesz całą odpowiedzialność za wynikającą z tego utratę funkcjonalności.

INFORMACJE OSOBISTE

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych lub odwiedzaniem ich, możesz zostać poproszona lub poproszony o podanie nam danych osobowych (zwanych dalej „Danymi osobowymi”). Dane osobowe to wszelkie informacje, które można potencjalnie wykorzystać do jednoznacznej identyfikacji, skontaktowania się lub zlokalizowania pojedynczej osoby. Informacje takie obejmują między innymi:

1) „Dane kontaktowe” (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail);
2) „Dane demograficzne” (takie jak wiek, płeć, zawód, poziom wykształcenia, status związku, wyznanie, kraj, stan, miasto oraz upodobania i antypatie);
3) „Dane finansowe” (takie jak numer karty kredytowej/debetowej i data ważności).

W każdym przypadku zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych – Serwis nie będzie gromadził ich w sposób utajniony. DIT COMBI może uzupełnić podane przez Ciebie Dane osobowe dodatkowymi danymi osobowymi zebranymi ze źródeł publicznych lub od stron trzecich (np. agencji sporządzających raporty konsumenckie), które mogą zgodnie z prawem przekazywać takie informacje DIT COMBI. Nie masz obowiązku podawania Danych Osobowych, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji i usług dostępnych w Witrynie lub zakup któregokolwiek z naszych produktów.

REJESTRACJA DYSTRYBUTORA I KLIENTA

Aby zostać klientem, wnioskodawca musi przekazać nam Dane osobowe. Możemy również wymagać numeru ubezpieczenia społecznego lub federalnego numeru identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, abyśmy mogli przygotować i złożyć niezbędne formularze odszkodowań dla osób niebędących pracownikami dla urzędu skarbowego / IRS. Niektórzy klienci mogą być zobowiązani do zarejestrowania się w celu zakupu produktów bezpośrednio od nas („Zarejestrowani Klienci”). Zarejestrowani Klienci będą zobowiązani do podania Danych Osobowych. Informacje te wykorzystujemy w celu utrzymywania kontaktu z Klientami oraz realizacji zamówień Klientów.

ZAKUP PRODUKTÓW LUB USŁUG

Kiedy klient, Klient, kupuje od nas produkty lub usługi za pośrednictwem którejkolwiek z naszych witryn internetowych, kupujący ma obowiązek udostępnić nam Dane osobowe. Informacje te są wykorzystywane do celów rozliczeniowych i płatniczych oraz do realizacji zamówień.

INFORMACJE, KTÓRE UDOSTĘPNIASZ PUBLICZNIE

Witryna może zawierać funkcje (np. profile publiczne, fora i fora dyskusyjne), które umożliwiają przesyłanie, publikowanie, przesyłanie, wyświetlanie, wykonywanie lub rozpowszechnianie treści, informacji lub innych materiałów, w tym niektórych danych osobowych. Wszelkie informacje, które zdecydujesz się ujawnić za pomocą takich funkcji, stają się informacjami publicznymi, nad którymi DIT COMBI nie ma kontroli. Decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych za pomocą takich funkcji, należy zachować ostrożność i zgadzasz się przyjąć za to całą odpowiedzialność.

PRAKTYKI WYKORZYSTANIA I UJAWNIANIA INFORMACJI

Dane o ruchu i informacje gromadzone za pomocą plików cookie.

DIT COMBI analizuje dane o ruchu i informacje zebrane za pomocą plików cookie, aby pomóc DIT COMBI lepiej zrozumieć, kto korzysta z Witryny i w jaki sposób z niej korzysta. Identyfikując wzorce i trendy w użytkowaniu, DIT COMBI jest w stanie lepiej zaprojektować Stronę internetową, aby poprawić Twoje doświadczenia i zapewnić Ci bardziej odpowiednie i interesujące treści. Od czasu do czasu DIT COMBI może udostępniać zbiorczo Dane o ruchu i informacje zebrane za pomocą plików cookie, na przykład poprzez publikację raportu na temat trendów w korzystaniu z Witryny. DIT COMBI nie podejmuje prób łączenia informacji zebranych za pomocą plików cookies z Danymi osobowymi.

Informacje osobiste.

Dane osobowe zbierane od Klientów w drodze Rejestracji Dystrybutora i Klienta, Zakupów Produktów lub Usług i/lub Ankiet są wykorzystywane i ujawniane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce prywatności, DIT COMBI nie udostępnia danych osobowych. DIT COMBI może od czasu do czasu udostępniać zbiorcze informacje swoim partnerom, dostawcom lub innym stronom trzecim. Kiedy takie zbiorcze informacje są udostępniane przez DIT COMBI, nie są udostępniane żadne dane osobowe.

Praktyki ujawniania informacji.

Z wyjątkiem następujących okoliczności i innych przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, DIT COMBI zachowa prywatność Twoich danych osobowych i nie będzie ich sprzedawać ani udostępniać stronom trzecim.

Ujawnianie informacji w związku z usługami. DIT COMBI ujawnia Dane Osobowe osobom, które pomagają jej w świadczeniu Usług, w tym osobom wykonującym zadania techniczne, administracyjne i związane z przetwarzaniem danych, takie jak hosting, fakturowanie, realizacja zamówień oraz przechowywanie i bezpieczeństwo danych.

Zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw.

DIT COMBI ujawnia Dane Osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub nakaz sądowy, lub gdy DIT COMBI uważa, według własnego uznania, że ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony własności lub praw DIT COMBI, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa.

Transfery biznesowe; Bankructwo.

DIT COMBI zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich posiadanych Danych Osobowych następnej organizacji w przypadku fuzji, przejęcia, upadłości lub innej sprzedaży całości lub części aktywów DIT COMBI. Z wyjątkiem zakresu nakazanego przez sąd upadłościowy lub inny sąd, wykorzystanie i ujawnienie wszystkich przekazanych Danych osobowych będzie podlegać niniejszej Polityce prywatności lub nowej polityce prywatności, jeśli zostaniesz powiadomiony o tej nowej polityce prywatności i będziesz mieć możliwość zdecydowanie zrezygnuj z tego. Dane osobowe przesłane lub zebrane po przeniesieniu mogą jednak podlegać nowej polityce prywatności przyjętej przez organizację będącą następcą DIT COMBI. Jeżeli nie spłacisz salda należnego z tytułu Usług, DIT COMBI może, zgodnie z prawem dozwolonym, zgłosić Twoje dane osobowe, w tym między innymi niespłacone saldo, służbom sporządzającym raporty dotyczące kredytów konsumenckich, agencjom windykacyjnym i innym.

KOMUNIKATY OD NAS

Ogłoszenia serwisowe.

W rzadkich przypadkach konieczne jest wysłanie ogłoszenia ściśle serwisowego. Na przykład, jeśli nasza usługa zostanie tymczasowo zawieszona z powodu prac konserwacyjnych, możemy wysłać klientom e-mail. Zasadniczo nie mogą zrezygnować z tej komunikacji, chociaż mogą dezaktywować swoje konto. Komunikacja ta nie ma jednak charakteru promocyjnego.

Obsługa klienta.

DIT COMBI regularnie komunikuje się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu w celu świadczenia żądanych usług oraz w kwestiach związanych z zakupami online. DIT COMBI komunikuje się z innymi klientami w sprawie produktów lub usług zakupionych przez takich klientów od DIT COMBI. Taka komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Linki.

Strony internetowe DIT COMBI mogą zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że DIT COMBI nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na innych stronach. Zachęcamy użytkowników, aby zwracali uwagę przy opuszczaniu naszej witryny i zapoznawali się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która gromadzi dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe DIT COMBI.

Bezpieczeństwo.

DIT COMBI wdrożyło i utrzymuje rozsądne procedury i praktyki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem Twoich danych osobowych.

Informacje utracone lub skradzione.

Musisz natychmiast powiadomić nas, jeśli Twoje dane kredytowe, bankowe lub inne informacje finansowe, nazwa użytkownika lub hasło zostaną utracone, skradzione lub użyte bez pozwolenia. W takim przypadku usuniemy z Twojego konta numer karty kredytowej, dane konta bankowego, informacje o innych instytucjach finansowych, nazwę użytkownika i hasło.

Działalność promocyjna.

Od czasu do czasu DIT COMBI może organizować konkursy i inne promocje (łącznie zwane „Działalnością promocyjną”). Wszelkie informacje przekazane w związku z działaniami promocyjnymi będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Od czasu do czasu DIT COMBI może również poprosić Cię o wzięcie udziału w ankietach mających na celu pomóc DIT COMBI w ulepszaniu Stron internetowych, jej produktów, usług lub programu marketingu sieciowego DIT COMBI. Wszelkie Dane Osobowe przekazane DIT COMBI w związku z jakąkolwiek ankietą zostaną wykorzystane wyłącznie w związku z tą ankietą i zostaną ujawnione stronom trzecim niezwiązanym niniejszą Polityką Prywatności, wyłącznie w formie zbiorczej.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności.

DIT COMBI zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, według własnego uznania. Twoim obowiązkiem jest okresowy dostęp do niniejszej Polityki prywatności, klikając łącze Polityka prywatności na naszej stronie głównej. Możesz określić datę ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, odwołując się do daty wejścia w życie znajdującej się na końcu polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub poprawek do Polityki prywatności, będziemy o tym informować na naszej stronie głównej przez okres 30 dni od daty wdrożenia zmienionej Polityki prywatności.

Dokonywanie zmian w Twoich danych osobowych.

Klienci mogą w razie potrzeby aktualizować swoje dane osobowe, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] w celu aktualizacji swoich danych.

Pytania.

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail [email protected] lub listownie na adres DIT COMBI sp. z o. o.

DATA OBOWIĄZUJĄCA.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności to 1 lutego 2021 r. Wszystkie dane wymienione powyżej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie natychmiast.

MENU

MENU